Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
VALİLİK KARARI
11.02.2015  
T.C.

İZMİR VALİLİĞİ


İZMİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KAMU DÜZENİ VE KAMU GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN HER TÜRLÜ KESİCİ, DELİCİ, BERELEYİCİ ALETLER VE BIÇAKLARIN MAKSAT DIŞI VE BELİRLENEN USUL HARİCİ TAŞINMASININ VE RUHSATLANDIRILMIŞ YERLER DIŞINDA SATIŞININ YASAKLANMASINA VE BU YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR VALİLİK KARARI


KARAR TARİHİ   : 10/02/2015

KARAR SAYISI    : 2015/1


AMAÇ :

Madde-1 : İlimizin kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede ve doğrudan etkileyen, rahat taşınması ve kolay erişilebilir olması sebebiyle özellikle yaralama, öldürme ve gasp olaylarının meydana gelmesine imkan sağlayan, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakların satışı ve taşınmasının belirli kurallara bağlanması suretiyle şahsa ve mala karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır.


KAPSAM :

Madde-2 : Bu karar; İzmir İl sınırları içerisinde, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakların maksat dışı ve belirlenen usul harici taşınması ve ruhsatlandırılmış yerler dışında satışının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.


HUKUKİ DAYANAK :

Madde-3 : Bu karar;

 • ​5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C ve 66. maddeler)
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (4/1 ve 32. maddeler)
 • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun (4., 5., 7. ve 15. maddeler)
 • 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik (54. madde)​​

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR :

Madde-4 : Bu kararda geçen;

Bıçak : Sabit veya sabitlenebilir çelik namlu ve kabze bölümünden oluşan kesici ve delici özelliğe haiz aletleri (av bıçakları, çakı bıçakları, ekmek bıçakları, kelebek tabir edilen bıçaklar, satır ve nacak tabir edilen kalın ve enli bıçaklar vb. bıçaklar)


Kesici Aletler : Bisturi, neşter, falçata vb. kesici özelliğe haiz aletleri


Delici Aletler : Tornavida, şiş vb. delici özelliğe haiz aletleri


Bereleyici Aletler : Özel olarak hazırlanmış sopa, zincir vb bereleyici özelliğe haiz aletleri ifade eder.


GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR :


Madde-5 : 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici bereleyici aletler ve bıçakların;

a) 2521 Sayılı Kanun hükümlerine göre veya ilgili belediyelerce ruhsatlandırılan işyerleri dışında veya seyyar olarak ve tabla üzerinde sergilenmesi veya satılması,


b) Okul önlerinde, okul bahçesi ve çevresinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, resmi kurum ve kuruluşlarda, tüzel kişiliklere ait lokallerde, açık ve kapalı yer toplantılarında, miting, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılan yerlerde kişilerin üzerlerinde taşıması veya yanlarında bulundurması,


c) Toplum içerisinde ve kamuya açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, pazar yerlerinde, park, bahçe ve meydanlar ile cadde ve sokaklarda ve bireysel temas ve iletişimin yoğun olduğu yerlerde toplumda panik yaratacak şekilde aleni taşınması veya olası tehlike teşkil edebilecek veya her an kullanıma hazır ve kolay ulaşılabilecek bir şekilde kişilerin üzerlerinde taşınması veya yanlarında bulundurması yasaklanmıştır.


d) 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçaklar (c) bendinde belirtilen yerlerde ancak; ambalajı içerisinde veya her an kullanıma hazır olma ve kolay erişilebilir olmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle defaten sarılarak paketlenmiş olmak kaydıyla ağzı bağlı çuval veya torba içinde veya ağzı kapalı bavul, valiz, takım veya el çantalarında veya araç bagajı ve torpido gözlerinde taşınabilir veya bulundurulabilir.


e) Bir sanat veya mesleğin icrası için gerekli bıçak, şiş ve benzerlerinin icra yerinde ve icra eden kişilerce kullanılması, bulundurulması veya taşınması bu karar hükümlerine tabi değildir.


CEZAİ HÜKÜMLER :


Madde-6 : 5. maddenin (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen yasaklara ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise, 5442 Sayılı Kanunun 66. maddesi delaleti ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.


DİĞER HÜKÜMLER :


Madde-7 : 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakların;


a) 5. maddenin (a) bendinde yasaklanmış şekilde sergilenmesi veya satılmasının tespiti durumunda kişi faaliyetinden men edilerek hakkında uygulanan idari para cezası sonrası 5.maddenin (d) bendinde belirtilen usul çerçevesindeki tedbirlerin kişi tarafından alınmasına müteakiben, tespit edilen bu karar kapsamındaki alet ve bıçaklar bir tutanakla sahibine teslim edilir.


b) 5. maddenin (b) bendinde yasaklanmış yerlerde taşınması veya bulundurulmasının tespiti durumunda kişi hakkında uygulanan idari para cezası sonrası 5. maddenin (d) bendinde belirtilen usul çerçevesindeki tedbirlerin kişi tarafından alınmasına müteakiben, 5.maddenin (b) bendinde belirtilen yerler dışında, tespit edilen bu karar kapsamındaki alet ve bıçaklar bir tutanakla sahibine teslim edilir.


c) 5. maddenin (c) bendinde belirtilen yerlerde 5. maddenin (d) bendinde belirtilen usul dışında taşınması veya bulundurulmasının tespiti durumunda kişi hakkında uygulanan idari para cezası sonrası 5. maddenin  (d) bendinde belirtilen usul çerçevesindeki tedbirlerin kişi tarafından alınmasına müteakiben, tespit edilen bu karar kapsamındaki alet ve bıçaklar bir tutanakla sahibine teslim edilir.


d) 5. maddede belirlenen yasaklar kapsamında tespit edilen 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçaklar, sahibince 5. maddenin (d) bendinde belirtilen usul çerçevesindeki tedbirler alınıncaya kadar kolluk görevlilerince geçici olarak muhafaza altında tutulur.


YÜRÜRLÜK :


Madde-8 : Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YÜRÜTME :


Madde-9 : Bu karar İzmir Valiliğince yürütülür.
Mustafa TOPRAK

Vali

 
 
 • Polis Radyosu
 • KGYS
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER