Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
128 Adet HEK Taşıt Mübadelesi
Türü
Taşıt
Miktar
128
Tarih
19.07.2018
Yer
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR
Açıklamalar
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (128) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.
İlgili Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz
T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü
Mübadele İlanı

 Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (128) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 489 05 00-4438 – Fax: 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

izmirikmalsube@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu.     

HEK durumundaki, (1) adet arazi binek, (33) adet binek, (44) adet kamyonet cinsi combi, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet kurtarıcı (3) adet midibüs, (5) adet minibüs, (38) adet motosiklet, (1) adet otobüs ile (1) adet deniz motorundan oluşan toplam (128) adet taşıt.

a)Tahmini Bedeli

1.255.950,00 TL.

 3-Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (12) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panel tipi taşıt, en az (4) adet 2018 model Hyundaı Elantra Style 1.6 D-CVVT marka binek tipi taşıt, en az Lassa marka (284) adet 195/65R15 95H XL GREENWAYS ebatlarında araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli

1.255.980,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

a) Tarihi ve Saati

19.07.2018 günü saat:14.00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 19.07.2018 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (37.678,50 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTEEK-7/A
1-İhaleyi Yapan İdare                                                                    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
2-İhale Yeri İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sk. No:2/A Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR Tel: 0 232 489 05 00
2-İhale Yeri 19/07/2018  Saat :14:00
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir.
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler HEK araçlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında bulunmaktadır.
Araçlar 09:00 - 17:00 saatleri arasında görevlilerimiz nezaretinde belirtilen adreste görülebilecektir.
6-Özel Hükümler Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir.
S.N  PLAKA CİNSİ  MARKASI MOTOR NO ŞASİ NO MOD. HASAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ
1. 35A1138 MİNİBÜS FORD TR 12M WP90627 SFAEXXDJVEWP90627 1999 %30 8.000,00 TL
2. 35A1626 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001382921 NM422300007125894 2006 %30 11.900,00 TL
3. 35A1906 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 8K56974 NM0GXXTTPG8K56974 2008 %30 11.900,00 TL
4. 35A2061 BİNEK FİAT ALBEA 1,4 350A10005133158 NM417800006482819 2009 %20 12.500,00 TL
5. 35A1952 MOTOSİKLET YAMAHA  RJ14 125 CC J514E002344 JYARJ141000001421 2009 %25 2.750,00 TL
6. 35A1585 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001382906 NM422300007125857 2006 %25 12.000,00 TL
7. 35A2155 BİNEK RENAULT SYMBOL 1,4 K7JA7R425803 VF1LBNKS541902142 2010 %25 12.500,00 TL
8. 35A1178 MİNİBÜS FORD TR 12M WA99782 SFAEXXDJVEWA99782 1999 %25 8.250,00 TL
9. 35A1804 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 7S33344 NMOGXXTTPG7S33344 2008 %30 11.900,00 TL
10. 35A1870 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 8K51305 NMOGXXTTPG8K51305 2008 %30 11.900,00 TL
11. 35A1130 MİNİBÜS FORD TR 12M WP90657 SFAEXXDJVEWP90657 1999 %30 8.000,00 TL
12. 35A1300 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 122EB22027712 WB10415A12ZJ08716 2002 %25 6.250,00 TL
13. 35A1304 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027711 WB10415A72ZJ08722 2002 %25 6.250,00 TL
14. 35A1858 MOTOSİKLET SUZUKİ  WVB8 400 CC K419169731 JS1B8111200107756 2007 %20 6.000,00 TL
15. 35A1660 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001502682 NM422300007133105 2007 %20 12.500,00 TL
16. 35A1554 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001390199 NM422300007126168 2006 %25 12.000,00 TL
17. 35A1937 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9U71488 NMOGXXTTPG9U71488 2009 %25 12.500,00 TL
18. 35A2111 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9R24792 NM0GXXTTPG9R24792 2009 %25 12.500,00 TL
19. 35A1545 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001390228 NM422300007125823 2006 %20 12.250,00 TL
20. 35A1977 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005124540 NM422300007208745 2009 %20 11.800,00 TL
21. 35A1976 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005098714 NM422300007208733 2009 %25 11.700,00 TL
22. 35A1964 BİNEK FİAT LİNEA MJ 1,6 198A30006182891 NM432300003097183 2009 %25 13.200,00 TL
23. 35A1417 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MT7R036137 VF1LM1B0H31589768 2004 %30 11.200,00 TL
24. 35A1982 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005118295 NM422300007208762 2009 %25 11.700,00 TL
25. 35A1966 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005098719 NM422300007208723 2009 %25 11.700,00 TL
26. 35A1979 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005124587 NM422300007208754 2009 %25 11.700,00 TL
27. 35A1965 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005124569 NM422300007208753 2009 %25 11.700,00 TL
28. 35A1500 BİNEK FİAT ALBEA 1,3 MJ 188A90001326058 NM417800006417340 2006 %30 10.800,00 TL
29. 35A1995 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R072797 VF1LM1R0H41333258 2009 %35 11.000,00 TL
30. 35A1823 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1,6 G4ED7733954 NLHCN41CP8Z068907 2008 %20 12.800,00 TL
31. 35A1147 KURTARICI IVECO 85,12 804025203873644 NMSA858000TG05532 1998 %35 13.750,00 TL
32. 35A1830 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805469 VTMSD02C07E823263 2007 %20 6.850,00 TL
33. 35A1832 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805471 VTMSD02C07E823262 2007 %20 6.850,00 TL
34. 35A1833 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805017 VTMSD02C07E823078 2007 %20 6.850,00 TL
35. 35A1834 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805057 VTMSD02C07E823065 2007 %20 6.850,00 TL
36. 35A1848 MOTOSİKLET HONDA CBF 250 MC35E6605395 9C2MC35A06R605395 2007 %15 5.500,00 TL
37. 35A1219 MİDİBÜS IVECO 50 NM 23 FİAT804005230877516 NMSO596000T022727 1999 %25 8.250,00 TL
38. 35A0037 MİDİBÜS IVECO M23 S 804005230889108 NM50596000T023663 1999 %30 8.000,00 TL
39. 35A0713 MİNİBÜS FORD TR 12M EGM3500MOT000367 SFAEXXDJVEVC65879 1998 %30 7.800,00 TL
40. 35A1507 BİNEK FİAT ALBEA 1,3 MJ 188A90001384939 NM417800006420342 2006 %35 5.000,00 TL
41. 35A0477 MİNİBÜS FORD TR 12M VC65828 SFAEXXDJEVC65828 1998 %35 7.500,00 TL
42. 35A1719 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 İE M341M50039 ZAPM3410001007603 2006 %20 5.350,00 TL
43. 35A1926 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9U72173 NMOGXXTTPG9U72173 2009 %30 12.100,00 TL
44. 35A1674 K.COMBİ FİAT DOBLIO 1,3 MJ 199A20001460089 NM422300007132016 2007 %20 12.500,00 TL
45. 35A1892 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1,6 G4ED8T036376 NLHCN41CP8Z119087 2009 %20 13.000,00 TL
46. 35A2114 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R076422 VF1LM1R0H41831708 2010 %20 12.000,00 TL
47. 35A2203 MİDİBÜS RENAULT MASTER 2,5 G9UC215682 VF1FDCUL636330803 2007 %20 14.500,00 TL
48. 35A1990 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005092812 NM422300007208730 2009 %25 11.700,00 TL
49. 35A1480 K.COMBİ FORD  CONNECT 1,8 5K12791 NMOGXXTTPG5K12791 2006 %20 10.750,00 TL
50. 35A1932 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9U72174 NMOGXXTTPG9U72174 2009 %30 12.250,00 TL
51. 35A1898 BİNEK VOLVO S80 T6 B6304T229080811042 YV1AS995691097658 2009 %20 27.000,00 TL
52. 35A2138 BİNEK FORD FOCUS 1,6 9G30473 WF0HXXWPDH9G30473 2010 %25 13.700,00 TL
53. 35A1704 BİNEK HYUNDAI  ACCENT 1,6 G4ED6T004556 NLHCM41CP7Z039787 2007 %20 12.400,00 TL
54. 35A0012 BİNEK RENAULT MEGANE I RXT F3R1050108 VF1LA0G0520740099 1999 %30 7.250,00 TL
55. 35A0887 ARAZİ BİNEK LAND ROVER 110,83 17H26701C SALLDHMD8LF807214 1993 %30 5.250,00 TL
56. 35A2052 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R074046 VF1LM1R0H41458962 2009 %30 11.500,00 TL
57. 35A1913 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 8D79961 NMOGXXTTPG8D79961 2009 %25 12.500,00 TL
58. 35A1933 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9U71988 NMOGXXTTPG9U71988 2009 %20 12.750,00 TL
59. 35A2134 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9R27407 NM0GXXTTPG9R27407 2010 %25 13.000,00 TL
60. 35A2058 BİNEK FİAT ALBEA 1,4 350A10005133390 NM417800006482748 2009 %20 12.500,00 TL
61. 35A1816 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 7S31475 NMOGXXTTPG7S31475 2008 %25 12.100,00 TL
62. 35A1860 K.PANELVAN FİAT FİORİNO 1,3 MJ 199A20002576283 NM422500000012883 2008 %25 12.800,00 TL
63. 35A1875 MOTOSİKLET TVS APACHE 150 CC 0E3P72137996 MD624HE3882A05439 2008 %20 1.850,00 TL
64. 35A1876 MOTOSİKLET TVS APACHE 150 CC 0E3L72135661 MD624HE3672L04438 2008 %15 1.900,00 TL
65. 35A2297 BİNEK FİAT LİNEA D 1,6 3900016466857 NM432300003113881 2011 %20 13.800,00 TL
66. 35A2301 BİNEK FİAT ALBEA 1,4 2300045944236 NM417800006497914 2011 %15 12.700,00 TL
67. 35A2047 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R074180 VF1LM1R0H41458957 2009 %25 11.800,00 TL
68. 35A2044 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R074088 VF1LM1R0H41458954 2009 %15 11.900,00 TL
69. 35A2040 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R073456 VF1LM1R0H41431959 2009 %20 11.850,00 TL
70. 35A2038 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R073431 VF1LM1R0H41431958 2009 %25 11.800,00 TL
71. 35A1737 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 İE M341M51652 ZAPM3410001009173 2006 %15 5.500,00 TL
72. 35A1694 BİNEK FİAT ALBEA 1,6 182B60000707135 NM417800006422048 2007 %15 10.900,00 TL
73. 35A1485 BİNEK VOLVO S80 T6 B6294T3739060 YV1TS914561428491 2006 %15 27.000,00 TL
74. 35A1772 OTOBÜS OTOKAR 125S 27 10364701 NLR13C23A7A003746 2007 %15 16.750,00 TL
75. 35A1721 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 İE M341M51193 ZAPM3410001009683 2006 %15 5.500,00 TL
76. 35A1716 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 İE M341M51751 ZAPM3410001009339 2006 %15 5.500,00 TL
77. 35A2161 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9C77507 NM0GXXTTPG9C77507 2010 %25 13.000,00 TL
78. 35A1729 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10003619368 NM422300007145715 2007 %25 10.500,00 TL
79. 35A1709 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10003590134 NM422300007141722 2007 %25 10.500,00 TL
80. 35A1935 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9U71486 NMOGXXTTPG9U71486 2009 %30 12.250,00 TL
81. 35A1292 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027692 WB10415A52ZJ08704 2002 %30 6.100,00 TL
82. 35A1286 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027687 WB10415A32ZJ08698 2002 %30 6.100,00 TL
83. 35A2051 BİNEK RENAULT MEGANE II 1,6 K4MD8R074002 VF1LM1R0H41458961 2009 %39 4.500,00 TL
84. 35A1744 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 İE M341M51964 ZAPM3410001009596 2006 %20 5.300,00 TL
85. 35A1881 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20002887446 NM422300007197318 2009 %20 13.250,00 TL
86. 35A0803 BİNEK RENAULT 19 EUROPA R.512141 VFİL53HO5TR418981 1996 %20 7.750,00 TL
87. 35A1645 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 125 E 378 E-011072 VG5RE031000160995 2005 %20 2.750,00 TL
88. 35A1646 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 125 E 378 E-012097 VG5RE031000161286 2005 %20 2.750,00 TL
89. 35A1401 K.COMBİ PEUGEOT PARTNER 1,9 PSAWJY10DXFY6001253 VF3GCWJYB96962564 2004 %15 7.750,00 TL
90. 35A1295 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 122EB22027707 WB10415A42ZJ08709 2002 %20 6.400,00 TL
91. 35A1301 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 122EB22027713 WB10415A72ZJ08719 2002 %20 6.400,00 TL
92. 35A1985 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005124563 NM422300007208744 2009 %25 11.700,00 TL
93. 35A1878 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20002881868 NM422300007197333 2009 %20 13.250,00 TL
94. 35A1503 BİNEK FİAT ALBEA 1,3 MJ 188A90001375080 NM417800006420305 2006 %20 11.000,00 TL
95. 35A1542 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001390272 NM422300007126077 2006 %20 12.250,00 TL
96. 35A1973 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005118305 NM422300007208764 2009 %20 11.800,00 TL
97. 35A1793 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 250 İE M288M11265 ZAPM2880000010769 2007 %15 5.700,00 TL
98. 35A1794 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 250 İE M288M7433 ZAPM2880000010773 2007 %15 5.700,00 TL
99. 35A1287 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027690 WB10415A52ZJ08699 2002 %25 6.250,00 TL
100. 35A1290 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027691 WB10415A12ZJ08702 2002 %25 6.250,00 TL
101. 35A1308 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 122EB22027715 WB10415A42ZJ08726 2002 %25 6.250,00 TL
102. 35A1835 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805086 VTMSD02C07E823046 2007 %20 6.850,00 TL
103. 35A1836 MOTOSİKLET HONDA VARADERO 1000 SD01E2805501 VTMSD02C07E823336 2007 %20 6.850,00 TL
104. 35A1852 MOTOSİKLET YAMAHA YBR 250 G360E000587 9C6RG021000001249 2008 %20 5.300,00 TL
105. 35A1445 MOTOSİKLET BMW F650 GS 651EA08047187 WB10175A05ZN80650 2005 %20 5.500,00 TL
106. 35A1310 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027723 WB10415A82ZJ08728 2002 %20 6.400,00 TL
107. 35A1298 MOTOSİKLET BMW R 1150 GS 22027710 WB10415A42ZJ08712 2002 %20 6.400,00 TL
108. 35A1652 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20001413750 NM422300007128360 2006 %30 11.900,00 TL
109. 35A1478 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 5C81795 NMOGXXTTPG5C81795 2006 %25 11.000,00 TL
110. 35A1635 MOTOSİKLET HONDA CG 125 JC30E4405349 9C2JC30A04R405349 2006 %25 2.800,00 TL
111. 35A1637 MOTOSİKLET HONDA CG 125 JC30E4405370 9C2JC30A04R405370 2006 %25 2.800,00 TL
112. 35A1638 MOTOSİKLET HONDA CG 125 JC30E4405347 9C2JC30A04R405347 2006 %25 2.800,00 TL
113. 35A2184 BİNEK RENAULT SYMBOL 1,4 K7JA700R428930 VF1LBNKS542188718 2010 %25 12.500,00 TL
114. 35A1654 MOTOSİKLET HONDA CG 125 JC30E4405726 9C2JC30A04R405726 2006 %30 2.600,00 TL
115. 35A2408 BİNEK DACIA DUSTER 1,5 DCI K9K8796R093780 UU1HSDAW545773433 2011 %25 14.000,00 TL
116. 35A1915 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 8T55739 NMOKXXTTPK8T55739 2009 %25 12.500,00 TL
117. 35A1655 MOTOSİKLET HONDA CG 125 JC30E4405563 9C2JC30A04R405563 2006 %30 2.600,00 TL
118. 35A1475 BİNEK TOYOTA COROLLA 1,6 3ZZ-E342453 NMTBZ28E40R106151 2005 %20 14.250,00 TL
119. 35A1918 K.COMBİ FİAT FİORİNO 1,3 MJ 199A20002909264 NM422500000043988 2009 %25 13.200,00 TL
120. 35A1968 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005098743 NM422300007208735 2009 %25 11.700,00 TL
121. 35A2160 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9C74974 NM0GXXTTPG9C74974 2010 %25 13.000,00 TL
122. 35A1879 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 199A20002902274 NM422300007197277 2009 %30 12.750,00 TL
123. 35A2845 BİNEK HYUNDAI İ20 1,4 G4FADU807832 NLHBB51CBDZ260699 2013 %25 13.750,00 TL
124. 35A1971 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 350A10005124584 NM422300007208739 2009 %25 11.700,00 TL
125. 35A1690 BİNEK FİAT ALBEA 1,3 MJ 188A900001358006 NM417800006418988 2007 %25 11.000,00 TL
126. 35A1916 BİNEK RENAULT SYMBOL 1,5 D K9K740D106175 VF1LBNM0540653808 2009 %20 12.100,00 TL
127. 35A2021 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 9B03375 NMOGXXTTPG9B03375 2009 %25 12.500,00 TL
128. JOHNSON DENİZ MOTORU MODEL NO: BJ50PL4SR SERİ NO: S18025555  2003 %35 1.750,00 TL
  GENEL TOPLAM 1.255.950,00 TL


  ---------------------               -------------------------                -------------------------              --------------------------           --------------------------                      ----------------------
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER