Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Hurda Mübadelesi
Türü
Hurda Malzemeler
Miktar
298.500
Tarih
31.05.2018
Yer
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR
Açıklamalar
     Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.
İçeriği Görmek İçin Lütfen Tıklayınız....


1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 489 05 00-4438 – Fax: 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu.     

Hurda durumdaki tahmini 75.000 Kg. elektrik, elektronik, ahşap, plastik, metal, demir ve metal oto yedek parçaları ve tahmini 40.000 Kg. alüminyum saç araç plakaları, seyirci tribünü ve kapı-pencere çerçeveleri.

a)Tahmini Bedeli

298.500,00 TL.

 3-Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (4) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panelvan tipi taşıt, Lassa marka (122) adet 195/65R15 95H XL GREENWAYS ebatlarında araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli

298.690,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

a) Tarihi ve Saati

31.05.2018 günü saat:14.00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 31.05.2018 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (8.955,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

    Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE


1-İhaleyi Yapan İdare                                                                    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
2-İhale Yeri İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sk. No:2/A Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR Tel: 0 232 489 05 00
3-İhale Tarihi ve Saati 31/05/2018  Saat :14:00
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir.
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler Hurda mal ve malzemeler 09.00-17.00 saatleri arası aşağıda belirtilen adreslerde görülebilecektir.
6-Özel Hükümler Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir.
S.NO CİNSİ-MİKTARI DURUMU BULUNDUĞU YER
1. Gürçeşme Hek Deposunda bulunan (4271) kalem (elektrik, elektronik, ahşap, plastik, metal, demir) demirbaş malzeme. Tahmini 40.000 Kg Hurda İkmal Şube Müdürlüğü gürçeşme malzeme deposunda ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde bulunmaktadır.
2. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Teknik İşler Atölyesinde bulunan metal oto yedek parçaları.  Tahmini 35.000 Kg Hurda Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bahçesinde bulunmaktadır.
3. Gürçeşme Hek Deposunda bulunan alüminyum saç araç plakaları, seyirci tribünü ve kapı-pencere çerçeveleri. Tahmini 40.000 Kg Hurda İkmal Şube Müdürlüğü gürçeşme malzeme deposunda bulunmaktadır.MÜBADELE İLANI İLE İLGİLİ EVRAKLAR İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ  TIKLAYINIZ...​​​​​
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER