Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
HEK Araçların Mübadele Usulüyle İhalesi
Türü
Mübadele
Miktar
150
Tarih
12.09.2017
Yer
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası) 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR
Açıklamalar
 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü
Mübadele İlanı

 Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232  250 10 53-4414 – Fax : 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

   Mal ve Malzemelerin Niteliği,

   Miktarı ve Özellikleri.

HEK durumdaki, (45) adet binek, (41) adet çift sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, (57) adet motosiklet, (5) adet minibüs, (3) adet panelvan kamyonet,  (1) kamyon,  (1) adet açık kasa kamyonet, (4) adet kurtarıcı ile (2) adet dıştan takma deniz motorundan oluşan toplam (159) adet taşıt.

a)Tahmini Bedeli

1.546.375,00 TL.

 3-Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (20) adet 2017 Model Fiat Yeni Doblo Combi Safeline 1.3 M.Jet 90 HP E5 marka panelvan tipi taşıt ile (8) adet 2017 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP E5 marka binek tipi taşıt.

a) Tahmini Bedeli

1.547.000,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası) 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

a) Tarihi ve Saati

12/09/2017 günü Saat : 14:00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 12.09.2017 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (46.391,25 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

    Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve  www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Pol-net sayfasında görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                               

 Şartname Eki Liste

 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER