Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
MÜBADELE
Türü
HEK ARAÇLAR
Miktar
159
Tarih
11.12.2017
Yer
İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR
Açıklamalar
Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü                                                                                                                            Mübadele İlanı

 Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.


1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 489 05 00-4414 – Fax : 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

   Mal ve Malzemelerin Niteliği,

   Miktarı ve Özellikleri.

HEK durumdaki, (45) adet binek, (41) adet çift sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, (57) adet motosiklet, (5) adet minibüs, (3) adet panelvan kamyonet,  (1) kamyon,  (1) adet açık kasa kamyonet, (4) adet kurtarıcı ile (2) adet dıştan takma deniz motorundan oluşan toplam (159) adet taşıt.

a)Tahmini Bedeli

1.318.150,00 TL.

 3-Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (11) adet 2017 Model Fiat Yeni Doblo Combi Safeline 1.3 M.Jet 90 HP E5 marka panelvan tipi taşıt, (10) adet 2017 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP E5 marka binek tipi taşıt.

a) Tahmini Bedeli

1.318.250,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası) 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

a) Tarihi ve Saati

11/12/2017 günü Saat : 14:00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 11.12.2017 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (39.544,50 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

    Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve  www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Pol-net sayfasında görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                              


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE          EK-7/A
1-İhaleyi Yapan İdare                                                                    İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü
2-İhale Yeri İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası) 1365 Sk. No:2/A  Çankaya Ek Hizmet Binası   Konak/İZMİR   Tel : 0.232.489 05 00
3-İhale Tarihi ve Saati 11/12/2017  Saat :14:00
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir.
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler HEK  araçların tamamı   İzmir İl Emniyet Müdürlüğü-Ulaştırma Şube  Müdürlüğü otoparkında  bulunmaktadır.
Araçlar  09:00- 17:00  saatleri  arasında görevlilerimiz nezaretinde belirtilen adreste görülebilecektir.
6-Özel Hükümler Mal ve malzemeler  hali hazırda  görüldüğü şekli ile kabül edilecektir.  
S.N R.PLAKA CİNSİ  MARKASI MOD. MOTOR NO ŞASE NO MOTOR
HACMİ
(cc)
MOT.
GÜCÜ
(kw)
KM. HASAR
ORANI
TAHMİNİ
 BEDELİ
1. 35A0014 BİNEK FİAT SİENA 1.6 2000 178B30000193618 NM417800006236399 1581 54.4 435145 %30 7.100,00 TL
2. 35A0018 MİNİBÜS FORD TRANSİT 1998 WJ84583 SFAEXXDJVEWJ84583 2496 52 139945 %25 4.800,00 TL
3. 35A0113 MOTOSİKLET HONDA 125 TİTAN 1998 CG125E0004328 CG1250004333 125 6 35774 %30 1.200,00 TL
4. 35A0131 MOTOSİKLET KANUNİ  ETZ 301 2000 EM3010110700 0007014 298 14 13793 %30 1.200,00 TL
5. 35A0184 BİNEK RENAULT 19 2000 K7MA702R016359 VF1453K0521540684 1598 66.1 331826 %30 7.900,00 TL
6. 35A0198 MİNİBÜS FORD TRANSİT 1998 EGM3500M0T000800 SFAEXXDJVEVK67361 2496 58 491350 %35 4.400,00 TL
7. 35A0318 MOTOSİKLET BMW  F650 1999 547056 WB10162A7XXA11438 650 50 OKUNAMADI %25 2.800,00 TL
8. 35A0527 KAMYON ISUZU  NPR 595 1997 AI0S033840 NP24648 3856 72 334217 %30 12.500,00 TL
9. 35A0592 KURTARICI BMC 85.12 1993 804025203705534 8501949 3908 85 81663 %35 14.000,00 TL
10. 35A0688 KURTARICI İVECO 85.12 1993 804025203705931 8502041 3908 85 27508 %35 14.000,00 TL
11. 35A1041 KAMYONET (Panelvan) MAZDA E 2200 1997 682074 SRY022652538 2184 47 832567 %30 5.850,00 TL
12. 35A1054 KAMYONET (Panelvan) FORD TRANSİT 1998 VK68826 SFALXXDJVLVK68826 2496 77.2 302554 %30 5.850,00 TL
13. 35A1058 MİNİBÜS FORD TRANSİT 1998 WT83246 SFAEXXDJVEWT83246 2496 70 316812 %25 4.800,00 TL
14. 35A1064 BİNEK RENAULT MEGANE II 1998 F3R1010287 VF1LAOGO5TR604911 1998 115 OKUNAMADI %35 9.800,00 TL
15. 35A1070 KURTARICI IVECO 85.12 1998 FİAT804025203871960 NMSA858000TG05525 3908 85 803069 %35 16.000,00 TL
16. 35A1146 KURTARICI IVECO 85.12 1998 FİAT804025203873656 NMSA858000TG05534 3908 85 448598 %30 16.000,00 TL
17. 35A1210 MOTOSİKLET BMW   1999 50986237 WB10413A6XZD18323 350 66.1 260827 %35 3.800,00 TL
18. 35A1211 MOTOSİKLET BMW  R 1100 RT 1999 112EA50986236 WB10413AXXZD18325 350 66.1 190916 %30 4.250,00 TL
19. 35A1212 MOTOSİKLET BMW  R 1100 RT 1999 50986235 WB10413A1XZD18326 350 66.1 207837 %30 4.250,00 TL
20. 35A1214 MOTOSİKLET BMW  R 1100 RT 1999 112EA50986447 WB10413A3XZD18361 1052 66 233471 %30 4.250,00 TL
21. 35A1217 MOTOSİKLET BMW  R 1100 RT 1999 112EA50986445 WB10413A9XZD18364 1052 66 242436 %30 4.250,00 TL
22. 35A1218 MOTOSİKLET BMW  R 1100 RT 1999 50986449 WB10413A0XZD18365 1052 66.1 211787 %30 4.250,00 TL
23. 35A1221 BİNEK RENAULT 19 1999 K7MA702R001849 VF1453K0519685157 1598 66 506780 %30 7.500,00 TL
24. 35A1222 BİNEK RENAULT 19 1999 K7MA702R001593 VF1453K0519734471 1598 66 OKUNAMADI %35 7.300,00 TL
25. 35A1231 MOTOSİKLET HONDA 125 TİTAN 2000 CG125E0014888 CG1250014858 125 7.9 15820 %35 1.100,00 TL
26. 35A1250 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2001 3ZZU061947 NMT53ZEB20R005335 1598 81 427859 %30 11.600,00 TL
27. 35A1253 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2001 3ZZU053274 NMT53ZEB20R004589 1598 80 501702 %30 11.600,00 TL
28. 35A1255 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1.5 2001 G4ECY765305 NLHCH41BP1Z014078 1495 75 525451 %30 10.800,00 TL
29. 35A1261 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 1999 10016067 WB10413A31ZD33160 1085 66 236607 %35 3.800,00 TL
30. 35A1262 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 11016550 WB10413A61ZD33279 1085 66 214756 %30 4.250,00 TL
31. 35A1264 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 10017082 WB10413A71ZD33226 1085 60 188746 %30 4.350,00 TL
32. 35A1266 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 09017227 WB10413A51ZD33144 1085 66 267821 %30 4.350,00 TL
33. 35A1267 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 112EA11016803 WB10413A61ZD33296 1085 90 105510 %25 4.450,00 TL
34. 35A1285 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027686 WB10415A12ZJ08697 1150 66 220215 %30 5.000,00 TL
35. 35A1288 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 122EB22027689 WB10415A82ZJ08700 1150 66 OKUNAMADI %30 5.000,00 TL
36. 35A1289 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027685 WB10415AX2ZJ08701 1150 66 171477 %30 5.000,00 TL
37. 35A1291 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 122EB22027688 WB10415A32ZJ08703 1150 66 OKUNAMADI %30 5.000,00 TL
38. 35A1293 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027706 WB10415A02ZJ08707 1150 66 150536 %25 5.200,00 TL
39. 35A1296 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027705 WB10415AO2ZJ08710 1150 66 179568 %30 5.000,00 TL
40. 35A1297 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 EGM3500MOT000429 WB10415A22ZJ08711 1150 66 150490 %25 5.250,00 TL
41. 35A1299 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027704 WB10415AX2ZJ08715 1150 66 179760 %30 5.000,00 TL
42. 35A1302 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027714 WB10415A32ZJ08720 1150 66 186066 %25 5.250,00 TL
43. 35A1306 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 122EB22027718 WB10415A02ZJ08724 1150 66 203009 %30 5.000,00 TL
44. 35A1309 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 22027719 WB10415A62ZJ08727 1150 66 186804 %30 5.000,00 TL
45. 35A1311 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 122EB22027717 WB10415AX2ZJ08729 1150 66 194731 %30 5.000,00 TL
46. 35A1313 MOTOSİKLET BMW  R 1150 GS 2002 122EB22027721 WB10415A82ZJ08731 1150 66 220255 %35 4.400,00 TL
47. 35A1340 BİNEK FORD CONNECT 1.8 2003 2G52586 NM0TXXTTPH2G52586 1753 55 685010 %30 7.100,00 TL
48. 35A1385 MOTOSİKLET BMW 1100 RT 2001 112EA09016663 WB10413A61ZD33119 1085 66 189843 %30 4.400,00 TL
49. 35A1393 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO CARGO 1.9 2003 223A60003537758 NM422300007025385 1910 63 236044 %25 6.850,00 TL
50. 35A1395 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2004 3ZZE142656 NMTBZ22E10R055152 1598 85 745394 %30 12.300,00 TL
51. 35A1397 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2004 3ZZE158163 NMTBZ22E00R058043 1598 85 541424 %30 12.300,00 TL
52. 35A1402 BİNEK FİAT DOBLO 1.6 2004 182B6000681985 NM422300007038827 1596 75 280993 %20 7.250,00 TL
53. 35A1428 BİNEK RENAULT MEGANE II 2004 K4MR035853 VF1LM1B0H31589954 1598 84 396982 %30 12.300,00 TL
54. 35A1429 BİNEK RENAULT MEGANE II 2004 K4MT7R035934 VF1LM1B0H31589948 1598 84 356404 %30 12.300,00 TL
55. 35A1430 BİNEK RENAULT MEGANE II 2004 K4MT7R036280 VF1LM1B0H31589941 1598 84 322605 %25 12.400,00 TL
56. 35A1433 BİNEK RENAULT SYMBOL 1.4 2004 K7JR223507 VF1LB17C531708242 1390 75 OKUNAMADI %30 10.600,00 TL
57. 35A1439 KAMYONET (Combi) FORD  CONNECT 1.8 2005 4L38740 NM0TXXTTPT4L38740 1753 56 603723 %30 8.300,00 TL
58. 35A1442 MOTOSİKLET BMW F 650 2005 651EA08046919 WB0175A95ZN80646 652 50 57764 %20 3.350,00 TL
59. 35A1443 MOTOSİKLET BMW F 650 2005 651EA08047177 WB10175A45ZN80652 652 50 OKUNAMADI %30 3.150,00 TL
60. 35A1452 KAMYONET (Panelvan) FORD CONNECT 2005 4S73314 NM0UXXTTPU4S73314 1753 66 302362 %25 8.450,00 TL
61. 35A1453 BİNEK RENAULT MEGANE  1999 F3RP7961047776 VF1LA020C20111793 1998 85 333830 %20 8.300,00 TL
62. 35A1454 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.9 2005 223A70004309657 NM422300007070538 1910 105 OKUNAMADI %30 8.300,00 TL
63. 35A1456 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2005 3ZZE354112 NMTBZ28E10R110187 1598 85 OKUNAMADI %25 12.900,00 TL
64. 35A1457 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08054874 WB10175A95ZN86124 652 37 OKUNAMADI %35 2.700,00 TL
65. 35A1459 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08054889 WB10175A25ZN86076 652 37 OKUNAMADI %30 3.150,00 TL
66. 35A1460 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08055122 WB10175A45ZN86158 652 37 81534 %25 3.300,00 TL
67. 35A1461 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08054871 WB10175A85ZN86034 652 37 98411 %30 3.150,00 TL
68. 35A1462 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08054919 WB10175A45ZN86046 652 37 OKUNAMADI %30 3.150,00 TL
69. 35A1465 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 651EA08054884 WB10175A65ZN86114 652 37 OKUNAMADI %30 3.150,00 TL
70. 35A1470 BİNEK TOYOTA COROLLA 2005 3ZZE343454 NMTBZ28E10R106365 1598 85 314640 %25 12.900,00 TL
71. 35A1471 BİNEK TOYOTA COROLLA 2005 3ZZE347191 NMTBZ28EX0R107174 1598 85 292454 %25 12.900,00 TL
72. 35A1486 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2006 6S22065 NM0GXXTTPG6S22065 1753 75 420000 %30 8.800,00 TL
73. 35A1490 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2006 350A10003223305 NM422300007118616 1368 77 24657 %30 8.800,00 TL
74. 35A1492 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2006 350A10003197631 NM422300007117603 1368 77 86363 %30 8.800,00 TL
75. 35A1493 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2006 350A10003237735 NM422300007118255 1368 77 127231 %25 7.950,00 TL
76. 35A1494 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 1.8 2006 6Y04711 NM0GXXTTPG6Y04711 1753 77 459204 %30 8.800,00 TL
77. 35A1495 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 1.8 2006 6Y07337 NM0GXXTTPG6Y07337 1753 77 462992 %30 8.800,00 TL
78. 35A1501 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001385073 NM417800006420316 1248 70 149604 %30 10.800,00 TL
79. 35A1502 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001375169 NM417800006420317 1248 70 70742 %25 10.950,00 TL
80. 35A1504 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001175653 NM417800006410704 1248 70 325686 %30 10.800,00 TL
81. 35A1505 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001375177 NM417800006420304 1248 70 OKUNAMADI %30 10.800,00 TL
82. 35A1506 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001385002 NM417800006420347 1248 70 374762 %30 10.800,00 TL
83. 35A1508 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001375155 NM417800006420308 1248 70 22049 %25 10.950,00 TL
84. 35A1510 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001375157 NM417800006420314 1248 70 246358 %25 10.950,00 TL
85. 35A1511 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001384904 NM417800006420333 1248 70 312049 %30 10.800,00 TL
86. 35A1515 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001305283 NM417800006417113 1248 70 1644 %30 10.800,00 TL
87. 35A1516 BİNEK FİAT ALBEA 1.3 2006 188A90001385130 NM417800006420313 1248 70 387181 %30 10.800,00 TL
88. 35A1531 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001380076 NM422300007125950 1248 75 OKUNAMADI %35 11.800,00 TL
89. 35A1538 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390258 NM422300007126118 1248 75 OKUNAMADI %30 12.000,00 TL
90. 35A1547 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390245 NM422300007126140 1248 75 OKUNAMADI %25 12.600,00 TL
91. 35A1549 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001382713 NM422300007126043 1248 75 OKUNAMADI %30 12.000,00 TL
92. 35A1551 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390202 NM422300007125819 1248 75 80220 %30 12.000,00 TL
93. 35A1558 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390225 NM422300007125828 1248 75 171438 %25 12.600,00 TL
94. 35A1568 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001380147 NM422300007125987 1248 75 94653 %25 12.600,00 TL
95. 35A1574 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001394751 NM422300007125801 1248 75 261835 %20 12.800,00 TL
96. 35A1590 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001382796 NM422300007125817 1248 75 359209 %25 12.600,00 TL
97. 35A1620 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001382905 NM422300007125881 1248 75 321787 %30 12.000,00 TL
98. 35A1629 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390240 NM422300007126125 1248 75 OKUNAMADI %35 11.800,00 TL
99. 35A1630 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390238 NM422300007126089 1248 75 OKUNAMADI %30 12.000,00 TL
100. 35A1631 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001390249 NM422300007126054 1248 75 147362 %25 12.600,00 TL
101. 35A1650 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 199A20001368260 NM422300007124816 1248 75 OKUNAMADI %30 12.000,00 TL
102. 35A1656 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2006 EGM3500M0T000288 EGM3500ŞASE000119 1248 75 415000 %30 12.000,00 TL
103. 35A1657 MOTOSİKLET SUZUKİ  DL 650 2006 P509138388 JS1B1111100128869 645 36 OKUNAMADI %30 3.200,00 TL
104. 35A1658 MOTOSİKLET SUZUKİ  DL 650 2006 P509138379 JS1B1111100128866 645 36 OKUNAMADI %30 3.200,00 TL
105. 35A1663 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2007 199A20001453086 NM422300007130613 1248 75 249922 %25 12.800,00 TL
106. 35A1675 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2007 199A20001460181 NM422300007132034 1248 75 OKUNAMADI %30 12.700,00 TL
107. 35A1678 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2007 199A20001423425 NM422300007133009 1248 75 OKUNAMADI %30 12.700,00 TL
108. 35A1688 BİNEK RENAULT SYMBOL 1.5 2007 K9KB7D007673 VF1LB230536090031 1461 59 209366 %30 12.850,00 TL
109. 35A1693 BİNEK TOYOTA COROLLA 1.6 2006 3ZZU766358 NMTBZ28E90R142384 1598 80 286569 %25 13.400,00 TL
110. 35A1695 MOTOSİKLET HONDA CBF 250 2006 MC35E6600201 9C2MC35A06R600201 249 20 OKUNAMADI %30 1.700,00 TL
111. 35A1696 MOTOSİKLET HONDA CBF 250 2007 MC35E6600990 9C2MC35A06R600990 249 20 OKUNAMADI %30 1.700,00 TL
112. 35A1697 MOTOSİKLET HONDA CBF 250 2006 MC35E6600227 9C2MC35A06R600227 249 20 OKUNAMADI %30 1.700,00 TL
113. 35A1701 MOTOSİKLET HONDA CG 125 2006 JC30E4404924 9C2JC30A04R404924 124 8.5 29316 %30 1.200,00 TL
114. 35A1703 MOTOSİKLET HONDA CBF 250 2006 MC35E6601087 9C2MC35A06R601087 249 16 OKUNAMADI %30 1.700,00 TL
115. 35A1705 BİNEK HYUNDAI  ACCENT 1.6 2007 G4ED6T004332 NLHCM41CP7Z039572 1599 83 OKUNAMADI %30 12.900,00 TL
116. 35A1728 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2007 350A10003606224 NM422300007145675 1368 57 340000 %30 8.900,00 TL
117. 35A1732 MİNİBÜS VOLKSWAGEN CARAVELLA 2.5 2001 ACV284708 WV2ZZZ70Z1H100160 2461 75 557080 %25 17.750,00 TL
118. 35A1735 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 2006 M341M49541 ZAPM3410001007192 500 45 74526 %30 3.100,00 TL
119. 35A1759 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 10017278 WB10413A51ZD33239 1085 66 166504 %30 4.000,00 TL
120. 35A1760 BİNEK RENAULT SYMBOL 1.4 2007 K7JA7R345695 VF1LB17C537985222 1390 55 OKUNAMADI %30 11.800,00 TL
121. 35A1780 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 2007 M343M13371 ZAPM3420000007849 459 38 33806 %30 3.200,00 TL
122. 35A1821 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1.6 2008 G4ED7734043 NLHCN41CP8Z068911 1599 82 OKUNAMADI %30 13.900,00 TL
123. 35A1824 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2008 7T41875 NM0GXXTTPG7T41875 1753 82 425042 %25 12.700,00 TL
124. 35A1828 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2008 BHPB7J69037 NM0GXXTTPG7J69037 1753 82 701243 %30 12.500,00 TL
125. 35A1829 MOTOSİKLET HONDA XL 1000 VAREDERO 2007 SD01E2805470 VTMSD02C07E823267 996 94 OKUNAMADI %30 4.000,00 TL
126. 35A1831 MOTOSİKLET HONDA XL 1000 VAREDERO 2007 SD01E2805466 VTMSD02C07E823266 996 94 OKUNAMADI %30 4.000,00 TL
127. 35A1838 BİNEK RENAULT SYMBOL 1.5 2008 K9KA7D149432 VF1LB240538769054 1461 65 407000 %25 13.550,00 TL
128. 35A1850 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 250 2008 G360E000951 9C6RG021000001225 249 14 OKUNAMADI %30 1.850,00 TL
129. 35A1851 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 250 2008 G360E000990 9C6RG021000001209 249 14 OKUNAMADI %25 1.950,00 TL
130. 35A1853 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 250 2008 G360E000605 9C6RG021000001259 249 14 68688 %30 1.850,00 TL
131. 35A1854 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 250 2008 G360E000537 9C6RG021000001348 249 14 OKUNAMADI %25 1.950,00 TL
132. 35A1855 MOTOSİKLET YAMAHA  YBR 250 2008 G360E000987 9C6RG021000001352 249 14 OKUNAMADI %20 2.000,00 TL
133. 35A1862 KAMYONET (Combi) FİAT FİORİNO 1.3 2008 199A20002615876 NM422500000011852 1248 75 303915 %30 11.900,00 TL
134. 35A1869 KAMYONET (Combi) VOLKSWAGEN CADDY 1.9 2007 BJB234787 WV2ZZZ2KZ7X113732 1896 77 336371 %30 13.500,00 TL
135. 35A1872 BİNEK HYUNDAI GETZ 1.4 2007 G4EE6575617 KMHBU51DP7U616861 1399 71 342573 %25 10.000,00 TL
136. 35A1874 MİNİBÜS FORD TRANSİT 1996 37274 SFAEXXDJVETG37274 2496 70 402625 %30 4.100,00 TL
137. 35A1880 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.3 2009 199A20002881878 NM422300007197307 1248 75 130041 %20 12.800,00 TL
138. 35A1893 BİNEK RENAULT MEGANE II 2009 K4MD8R061318 VF1LM1B0H40143801 1598 82 529000 %30 16.900,00 TL
139. 35A1900 KAMYONET (Combi) FİAT FİORİNO 1.3 2009 199A20002909543 NM4225000000473795 1248 75 OKUNAMADI %30 12.500,00 TL
140. 35A1934 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2009 9U71986 NM0GXXTTPG9U71986 1753 66 564804 %35 12.900,00 TL
141. 35A1936 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2009 9U72170 NM0GXXTTPG9U72170 1753 66 577319 %30 13.000,00 TL
142. 35A1944 KAMYONET (Combi) FORD CONNECT 2009 9J66367 NM0GXXTTPG9J66367 1753 66 605569 %25 13.400,00 TL
143. 35A1969 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2009 350A10005100018 NM422300007208766 1368 57 OKUNAMADI %30 10.200,00 TL
144. 35A1972 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2009 350A10005124570 NM422300007208748 1368 57 OKUNAMADI %30 10.200,00 TL
145. 35A1980 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2009 350A10005124562 NM422300007208750 1368 57 288908 %30 10.200,00 TL
146. 35A1981 KAMYONET (Combi) FİAT DOBLO 1.4 2009 350A10005118323 NM422300007208759 1368 57 327523 %25 10.200,00 TL
147. 35A1994 BİNEK RENAULT MEGANE II 2009 K4MD8R072795 VF1LM1R0H41333257 1598 82 480000 %25 16.900,00 TL
148. 35A2007 BİNEK RENAULT MEGANE II 2009 K4MD8R072724 VF1LM1R0H41333270 1598 82 240060 %25 16.900,00 TL
149. 35A2041 BİNEK RENAULT MEGANE II 2009 K4MD8R073439 VF1LM1R0H41431960 1598 82 OKUNAMADI %35 16.250,00 TL
150. 35A2042 BİNEK RENAULT MEGANE II 2009 K4MD8R073424 VF1LM1R0H41431961 1598 82 638414 %30 16.600,00 TL
151. 35A2069 BİNEK SEAT CORDOBA 1.4 2008 BBZ148562 VSSZZZ6LZ8R168521 1390 74 OKUNAMADI %20 13.850,00 TL
152. 35A2145 MOTOSİKLET BMW F 650 GS 2005 651EA08054923 WB10175A05ZN86092 652 74 67901 %25 3.200,00 TL
153. 35A2146 MOTOSİKLET BMW F 650 GS 2005 651EA08050943 WB10175A15ZN86277 652 74 75193 %30 3.150,00 TL
154. 35A2859 BİNEK VOLKSWAGEN BORA 1.6 2000 AKL613240 326636 1595 100 365144 %30 14.900,00 TL
155. 35A2925 MOTOSİKLET BİSAN LF 125 T 2006 1P52QMI61072324 LF3TCJ2C46B300849 125 5.88 OKUNAMADI %30 1.100,00 TL
156. 35A3048 BİNEK RENAULT 19 2000 K7MA702R016548 VF1453K0521562485 1598 66 369773 %30 7.900,00 TL
157. 35A3484 KAMYONET (A.Kasa) FORD  P 100 1993 08685 DJPPPB08685 1798 120 85704 %30 3.250,00 TL
158. 2007 MODEL EVİNRUDE MARKA - E75DLPLSUM - 05189319  SERİ NOLU 75 HP DIŞTAN TAKMALI  DENİZ MOTORU %35 1.700,00 TL
159. 2007 MODEL EVİNRUDE MARKA - E75DLPLSUM - 05189332  SERİ NOLU 75 HP DIŞTAN TAKMALI  DENİZ MOTORU %35 1.700,00 TL
////////////////////////////////////////////////////////////////////////YALNIZ YÜZELLİDOKUZ ADETTİR.//////////////////////////////////////////////////////////////// GENEL TOPLAM 1.318.150,00 TL

Yapılacak İhaleye İlişkin Evrakları Aşağıdaki Linke Tıklayarak İndirebilirsiniz...

​​
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER