Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
TAŞIT İHALESİ
Türü
Hek Taşıt İhalesi
Miktar
64
Tarih
27.12.2018
Yer
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR
Açıklamalar
(64) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.


T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü                                                                                                                                   Mübadele İlanı

 Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (64) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 489 05 00-4438 – Fax: 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi

izmirikmalsube@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu.     

HEK durumundaki, (20) adet binek, (36) adet kamyonet cinsi combi, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet kurtarıcı, (1) adet minibüs ve (5) adet motosikletten oluşan toplam (64) adet taşıt.

a)Tahmini Bedeli

910.550,00 TL.

 3-Mübadele Karşılığında Alınacak

 Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (9) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panel tipi taşıt, en az (1) adet 2018 model Toyota Corolla 1.6 Life marka binek tipi taşıt, en az (1) adet 2018 model Renault Megane Sedan 1.6 Joy marka binek tipi taşıt, en az (148) adet Lassa marka 195/65R15 95H XL GREENWAYS ebatlarında araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli

910.700,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                    

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR                                     

a) Tarihi ve Saati

27.12.2018 günü saat:14.00

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.

g)İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911-530-82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 27.12.2018 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (27.316,50 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin

belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
EK-7/A
1-İhaleyi Yapan                                                                    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
2-İhale Yeri İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sk. No:2/A Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR Tel: 0 232 489 05 00
2-İhale Yeri 27/12/2018  Saat :14:00
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir.
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler HEK araçlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında bulunmaktadır.
Araçlar 09:00 - 17:00 saatleri arasında görevlilerimiz nezaretinde belirtilen adreste görülebilecektir.
6-Özel Hükümler Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir.
S.N  PLAKA CİNSİ  MARKASI MODELİ HASAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ
1. 35A1498 BİNEK RENAULT 19 EUROPA 1,6 2000 %20 11.500,00 TL
2. 35A1856 MOTOSİKLET YAMAHA YBR 250 2008 %20 3.500,00 TL
3. 35A1317 MİNİBÜS FORD 330 S 2003 %20 16.750,00 TL
4. 35A1438 K.COMBİ FİAT DOBLO 1.9 D 2005 %20 14.750,00 TL
5. 35A1487 BİNEK RENAULT CLİO 1.4 2006 %20 13.750,00 TL
6. 35A2059 BİNEK FİAT ALBEA 1,4 2009 %15 16.000,00 TL
7. 35A2244 BİNEK DACIA DUSTER 1,6 2011 %20 19.000,00 TL
8. 35A1372 BİNEK FORD CONNECT 1,8 2003 %15 13.750,00 TL
9. 35A2094 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %15 16.000,00 TL
10. 35A2096 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %15 16.000,00 TL
11. 35A2105 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
12. 35A1940 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %25 15.000,00 TL
13. 35A2355 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2011 %20 17.000,00 TL
14. 35A1939 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
15. 35A1999 BİNEK RENAULT MEGANE 1,6 2009 %20 16.000,00 TL
16. 35A1580 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %20 13.750,00 TL
17. 35A1817 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2008 %20 15.250,00 TL
18. 35A2431 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2012 %30 17.750,00 TL
19. 35A1877 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2009 %20 14.750,00 TL
20. 35A2163 BİNEK FİAT ALBEA 1,4 2010 %20 16.000,00 TL
21. 35A2370 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2011 %20 17.000,00 TL
22. 35A1945 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %25 15.000,00 TL
23. 35A1396 BİNEK TOYOTA COROLLA 1,6 2004 %20 15.000,00 TL
24. 35A1467 BİNEK RENAULT MEGANE 1,6 2005 %25 14.000,00 TL
25. 35A2022 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
26. 35A2091 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %25 15.000,00 TL
27. 35A2055 BİNEK FİAT LİNEA 1,4 2009 %15 16.000,00 TL
28. 35A1811 BİNEK RENAULT CLİO 1.5 DCİ 2004 %20 13.000,00 TL
29. 35A2141 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2010 %25 15.500,00 TL
30. 35A1665 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2007 %25 13.750,00 TL
31. 35A1601 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %20 13.750,00 TL
32. 35A0811 K.PANELVAN DAIHATSU HİJET 1,0 1998 %15 7.500,00 TL
33. 35A3569 BİNEK VOLKSWAGEN POLO 1,6 2000 %25 12.500,00 TL
34. 35A1468 BİNEK FİAT ALBEA 1,6 2005 %20 12.500,00 TL
35. 35A2373 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2011 %20 17.000,00 TL
36. 35A1984 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 2009 %20 13.250,00 TL
37. 35A1825 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2008 %20 15.250,00 TL
38. 35A1941 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
39. 35A2358 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2011 %20 17.000,00 TL
40. 35A1897 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
41. 35A2216 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 2010 %20 13.750,00 TL
42. 35A1975 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 2009 %20 13.250,00 TL
43. 35A1929 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2009 %20 15.500,00 TL
44. 35A1739 MOTOSİKLET PIAGGIO BEVERLY 500 2006 %25 5.000,00 TL
45. 35A2336 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1,4 2011 %15 16.500,00 TL
46. 35A1957 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 2009 %25 13.000,00 TL
47. 35A1524 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %25 13.000,00 TL
48. 35A2068 BİNEK FİAT BRAVO 1,4 2009 %15 18.000,00 TL
49. 35A2367 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,6 2011 %25 16.750,00 TL
50. 35A1418 BİNEK RENAULT MEGANE 1,6 2004 %15 14.500,00 TL
51. 35A1268 MOTOSİKLET BMW R 1100 RT 2001 %20 6.000,00 TL
52. 35A2039 BİNEK RENAULT MEGANE 1,6 2009 %20 16.000,00 TL
53. 35A1727 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,4 2007 %25 11.750,00 TL
54. 35A1901 K.COMBİ FİAT FİORİNO 1,3 2009 %15 14.750,00 TL
55. 35A1820 BİNEK HYUNDAI ACCENT 1,6 2008 %25 15.750,00 TL
56. 35A3400 MOTOSİKLET DERBİ STX 150 2014 %25 800,00 TL
57. 35A1148 KURTARICI IVECO  85.12 1998 %30 14.500,00 TL
58. 35A1544 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %20 13.750,00 TL
59. 35A2225 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %25 13.000,00 TL
60. 35A1653 K.COMBİ FİAT DOBLO 1,3 MJ 2006 %25 13.000,00 TL
61. 35A3321 BİNEK TOYOTA AVENSİS 2,0 2010 %15 29.500,00 TL
62. 35A2046 BİNEK RENAULT MEGANE 1,6 2009 %25 15.750,00 TL
63. 35A1756 K.COMBİ FORD CONNECT 1,8 2007 %25 13.750,00 TL
64. 35A1464 MOTOSİKLET BMW  F 650 GS 2005 %15 6.000,00 TL
  GENEL TOPLAM 910.550,00 TL
​​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYARAK DOSYALARI İNDİREBİLİRSİNİZ...​​
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER