Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamındaki Silahlarla İlgili İşlemler

Giriş
SİLAH BULUNDURMA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamındaki Silahlarla İlgili İşlemler:

 

5188  sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin görevlerini ifa ettikleri sırada kullandıkları silahlarla ilgili iş ve işlemler İl Emniyet müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte iken, 10.07.2014 tarihli İçişleri Bakanlığının olurları ile İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne devir edildiğinden bundan böyle söz konusu iş ve işlemler  Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İl özel güvenlik komisyonlarınca silah kadrosu verilmesi uygun görülen kişi, kurum, kuruluş ile eğitim kurumlarının silahlardan sorumlu olarak görevlendirdikleri kişilerin sağlık raporu, adli sicil belgesi, UYAP ve red kaydına bakılarak silah bulundurmasında ve taşımasında sakınca bulunmaması halinde yetkili mülki amirlikten onay alınarak silah satın alma belgesi düzenlenecektir.

 

Silahlardan Sorumlu olarak atanan kişinin bildirilmesi işlemi:

 1. Silah talep eden Kişi, kurum, kuruluş ile eğitim kurumları tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü (Silan ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne)  hitaben silah sorumlusunun bildirimi için yazılacak üst yazı.
 2. Silahlardan sorumlu olarak atanacak kişi için Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) *Geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 aydır.
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Silahlardan sorumlu kişi görevlendirilmesi yapılmadan silah satın alma yetki belgesi düzenlenmeyecektir. Valilikçe düzenlenecek Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belge Onaylarında silahlardan sorumlu olan kişinin ismi de belirtileceğinden, silahlardan sorumlu olan kişilerin değiştirilmesi durumlarında silah taşıma/bulundurma izin belge onaylarının da değişeceğinden sorumlu kişinin değişmesi durumunda Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne en kısa sürede yeni görevlendirilen kişinin bildirimi yapılacaktır. Ayrıca düzenlendiği tarihten itibaren her beş yıllık süre sonunda silah taşıma/bulundurma belgeleri yenilenecektir.

 

Silah Satın Almada istenen belgeler :

 1. Birim bulunduğu yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü (Silan ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) hitaben yazılacak silah ve mermi talebini içeren üst yazı.
 2. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce düzenlenen Özel Güvenlik İzin Belgesi fotokopisi.
 3. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce düzenlenen İl Özel Güvenlik Komisyon Karar fotokopisi.
 4. İki adet fotoğraf.(Silahlardan sorumlu kişiye ait son bir yıl içinde çektirilmiş olacak.)

Silah Satın Alma Yetki Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat yetki verilen kişi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için  müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

 

SİLAHLARA YAPILACAK TAMİR VE DEĞİŞİKLİKLER

 

Silah Taşıma/Bulundurma Belgesine sahip olan Kişi, kurum, kuruluş ile eğitim kurumları, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.

 • ​​​​a. Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir.  Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.
 • b. Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde söz konusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuvarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz. Ancak Silahların devir, satış, hibe, tamir, eğitim veya sınav atışı ya da geçici görevlendirilmesi gibi nedenlerle nakli söz konusu ise Silahların ve mermilerin nakledilebilmesi için kurum silah sorumlusu adına silah ve mermi nakil belgesi düzenlenmesi talep edilecektir. Silah ve mermilerin nakil nedeni, bulunduğu yer unvanı ve açık adresi ile nakledileceği yer unvanı ve açık adresi, silahların marka, model, çap ve seri numaraları ve nakil edilecek tarih talep yazısında açıkça belirtilecektir.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Silahların Devir, Hibe, Satış Durumlarında Uygulanacak Esaslar:

Kanun kapsamında bulunan kişi, kurum veya kuruluşun talebi üzerine özel güvenlik uygulamasına son verilmesi veya valilik tarafından özel güvenlik izninin iptal edilmesi nedeniyle silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen kurum, kuruluş yetkililerine veya güvenlik şirketi yöneticilerine öncelikle Yönetmeliğin “Silah ve Fişeklerin Devri” başlıklı 30 uncu maddesi hükmü ve özel güvenlik izninin iptali ile ilgili Özel Güvenlik Komisyon kararı imza karşılığı tebliğ edilecektir.

Tebligat ile; silahların devir, hibe veya satılması için ilgililere mevzuat gereği verilen altı aylık süre başlamış olmakta, bu süre içerisinde devir gerçekleştirilmez ise bundan sonraki süreçte bu silahların satış, hibe ve devri söz konusu olamamakta, altı ayı takip eden iki aylık süre içerisinde silahın ait olduğu kişi tarafından kurum / kuruluştaki uygun kişiler adına 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İki aylık süre içerisinde de bir başvuru olmaz ise silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilecek ve sorumluları hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatılacaktır.

Kurumlarca yapılacak olan hibe işlemlerinde Yönetim Kurulu kararı (Kararda hibe edilecek silahların seri numara, çap ve marka bilgileri ile hibe işleminin nereye yapılacağı “ MKE Kurumuna / Emniyet Genel Müdürlüğüne” açıkça belirtilmeli.) ve İl Özel Güvenlik Kurulu Kararı eklenecek, tabancaların Kriminalden Ekspertiz raporu aldırılacaktır.

Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra kurum tarafından (Hibenin Emniyet Genel Müdürlüğüne / MKE Kurumuna şartsız ve bedelsiz olarak yapılması, silahın çap, marka ve seri numarasının açıkça belirtilen.) üst yazı ile müracaat edilecektir.

 

Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgelerinin Yenilenmesi İşlemi:

 

Kişi, kurum, kuruluş ile eğitim kurumlarında 5188 sayılı kanun kapsamında bulundurulan silahların özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgelerinin yenilenmesi gerektiğinden;

Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgelerinin yenilenebilmesi için önce Silahlardan sorumlu kişi görevlendirilmesi yapılacaktır. Yenilemesi yapılacak özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgeleri için birim tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube müdürlüğüne hitaben üst yazı yazılacak ve ekine birim özel güvenlik izin belgesi, il özel güvenlik komisyon kararı, eski ruhsatlar, yeni düzenlenen ruhsatlar ile silahların iki tarafının da okunaklı olacak şekilde çekilmiş renkli fotoğraf çıktıları eklenecektir. Yeni taşıma/bulundurma belgeleri düzenlettirilirken silahın marka, model ve seri numaralarının üzerinde yazılı şekliyle düzenlettirilmesine dikkat edilecektir. (Örneğin Marka: SARSILMAZ, Model: K2-A Çapı: 9 mm, Seri No: T1102-13D00192 gibi, Marka: TİSAŞ Model: Zigana M16 Çapı: 9 mm, Seri No: T6472-13AG009872 gibi.) Ruhsat ön kısmında bulunan Kuruluşun/Kişinin Adı bölümüne Birimin özel güvenlik izin belgesinde yazan unvanın aynısı yazılacaktır.

Silahtan sorumlu olan kişilerin değiştirilmesi durumunda silah taşıma/bulundurma izin belgeleri değiştirilecektir. Ayrıca düzenleme tarihinden sonraki her beş yıllık süre sonunda belgeler yenilenecektir.

​ 

 • Polis Radyosu
 • KGYS
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı