Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

YabanciHarcIslemleri

Giriş
2011 YILI HARÇ MİKTARLARI
 
 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37 nci maddesi ile  altı ay, bir yıl ve beş yıla kadar olan harç dilimlerinde yeni bir düzenleme yapılmış olup, 02.01.2004 tarihinde 25334 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra 492 Sayılı Harçlar Kanununa Ekli (6) Sayılı Tarifenin “III.Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları” bölümünün (1) numaralı fıkrası, ikamet tezkereleri harçları yeniden düzenlenmiştir.
       4761 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile 22.06.2002 tarih ve 24793 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) Sayılı Tarife’nin “III.Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları” bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna “ikamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir” ibaresinin eklenmesiyle, yabancılara verilecek ikamet tezkerelerine ait harçların ülkeler itibariyle farklı miktarlarda belirlenmesine olanak sağlanmıştır.
       Bu suretle, ikamet harç miktarları Türk vatandaşlarına kolaylık sağlayan ülkeler için mütekabiliyet (karşılıklılık) esası da dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nca uyumlu hale getirilmiştir.
1- 2011 yılı içerisinde herhangi bir karşılıklılık anlaşması olmayan ülke vatandaşlarının ödeyecekleri harç miktarları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
1 aya kadar her gün için            : 8,90 TL. (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 16,50 TL’den az 83,80 TL’den çok olamaz.)
1 aydan sonraki her ay için        : 55,70 TL.
Defter Bedeli                           : 149,00 TL olarak belirlenmiştir.
2-Vize Müracaat ve vize harçları 2011 yılı için aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Giriş vizeleri:
a)Tek giriş                               :233,40 TL.
b)Müteaddit giriş                      :781,50 TL.
Transit Vizeleri:
 a)Tek transit                :233,40 TL.
 b)Çift transit                :468,20 TL.
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
      (5035 Sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:01.01.2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
        Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri.                      :390,00 TL.
 3- Cezalı Harç Uygulaması:
       492 Sayılı Harçlar Kanununun 89 ncu maddesine istinaden çıkarılan (6) Sayılı Tarife uyarınca Türkiye’ye vize veya vize muafiyetinden istifadeyle gelip de öngörülen süreler içerisinde ikamet tezkeresi almayan veya ikamet tezkeresinin süresini 15 gün içerisinde uzattırmamış olan yabancılardan alınacak harç,  ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilmektedir.
4- Karşılıklılık İlkesine Göre Ülkelere Göre İkamet Tezkere Harçları :
       Karşılıklılık esasına göre, Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan, İtalyan, Avusturya, Belçika, İsviçre, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Fransa ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı miktarlarda harç tahsil edilmektedir. Buna göre;
Hollanda :
Bir aya kadar her gün için                     :2 Euro
(Bu tutar 10 Euro’dan az 40 Euro’dan çok olamaz.)
Bir aydan sonraki her ay için                 :35 Euro
Almanya:
Bir aya kadar her gün için                     :0,20 Euro
(Bu tutar 1 Euro’dan az 4 Euro’dan çok olamaz.)
Bir aydan sonraki her ay için     :2 Euro
       Türk vatandaşı ile evli olan Alman Vatandaşlarına, karşılıklılık esası çerçevesinde ikamet tezkereleri harçsız olarak tanzim edilmektedir.
Suudi Arabistan:
Bir aya kadar her gün için                     :2 Dolar
(Bu tutar 10 Dolar’dan az 40 Dolar’dan çok olamaz.)
Bir aydan sonraki her ay için                 :38 Dolar.
İtalya:
Bir aya kadar her gün için                     : 0.10 Euro,
(Bu tutar 0.50.Euro’dan az 1 Euro’dan çok olamaz)
Bir aydan sonraki her ay için     : 1 Euro,
Avusturya:
Bir aya kadar her gün için                     : 0.30 Euro,
(Bu tutar 1 Euro’dan az 9 Euro’dan çok olamaz)
Bir aydan sonraki her ay için     : 6 Euro,
       Türk vatandaşı ile evli olan Avusturya Vatandaşlarına, karşılıklılık esası çerçevesinde ikamet tezkereleri harçsız olarak tanzim edilmektedir.
Belçika:
Bir aya kadar her gün için                     : 0.10 Euro,
(Bu tutar 0,50 Euro’dan az 1 Euro’dan çok olamaz)
Bir aydan sonraki her ay için     : 1 Euro,
İsviçre:
Bir aya kadar her gün için                     : 0,20 Euro

(Bu tutar 2 Euro’dan az 4 Euro’dan çok olamaz)
Bir aydan sonraki her ay için     : 4 Euro
  Japonya :
               Bir aya kadar her gün için                  : 0,20 Dolar
  (Bu tutar 1 Dolar’dan az 4 Dolar’dan çok olamaz)
              Bir aydan sonraki her ay için   : 1 Dolar
  Güney Kore:
  Bir aya kadar her gün için                   : 0,50 Dolar
  (Bu tutar 1 Dolar’dan az 8 Dolar’dan çok olamaz)
  Bir aydan sonraki her ay için   : 1 Dolar
  İngiltere :
              Bir aya kadar her gün için                   : 2 Pound
             (Bu tutar 4 Pound’dan az 40 Pound’dan çok olamaz)
              Bir aydan sonraki her ay için               : 30 Pound
 Fransa :
              Bir aya kadar her gün için                   : 10 Euro
             (Bu tutar 200 Euro’dan az 236 Euro’dan çok olamaz)
              Bir aydan sonraki her ay için               : 5,8 Euro
              karşılığı Türk Lirası ikamet tezkeresi harcı tahsil edilir.
Çek Cumhuriyeti:
             Çek Cumhuriyeti vatandaşları ikamet tezkeresi harcından muaf tutulmuşlardır.
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER